Kérünk, olvasd el figyelmesen ezt az oldalt, mert regisztrációddal egyben kijelented, hogy megismerted és elfogadod az itt leírt felhasználási feltételeket, és ennek megfelelően veszel részt a játékban! Nem küldünk kéretlen leveleket, ezt is nagyon szigorúan vesszük! Cégünk adatkezelése és adatbázis építése a hazai és az európai (GDPR) adatvédelmi szabályozásnak teljes mértékben megfelel, amiért garanciát vállalunk. (Adatkezelés nyilvántartási azonosítóink: NAIH-100293/2016.)

Te is nyerni szeretnél? Csatlakozz itt!

Adatkezelési Szabályzat

I. A regisztrált felhasználók személyes adatait a játék szervezője kezeli ("KETTŐ" Vállalkozási Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1119 Budapest, Andor u. 54.; cégjegyzékszám: 01-09-260551; e-mail: ugyfelszolgalat@proaktivdirekt.com; a továbbiakban: „Szervező”). Valamennyi személyes adat kizárólagos kezelője a Szervező illetőleg a Szervező által végzett adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjei. Az adatkezelésre minden esetben a felhasználó hozzájárulása alapján, a felhasználó által felhatalmazott adatkezelő által, a felhasználó által elfogadott célból kerül sor.

A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, nyilvántartási azonosító: NAIH-100293/2016.

A Szervező kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli, akik a Játékszabályzatban meghatározott játékban regisztráltak, és akik a regisztráció során a Játékszabályzatot és jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadták.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Felhasználó a Játékszabályzatot, és jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

II. Jelen Adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) kizárólag a játék során felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, és nem terjed ki a Szervező egyéb adatkezeléseire.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. A személyes adatok kezelésére Magyarország és az Európai Unió jogszabályai az irányadók, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve „a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”.

III. A Felhasználó a regisztrációval elfogadja a Játékszabályzatot, és a jelen Szabályzatot. A regisztrációval és a szabályzatok elfogadásával a Felhasználó hozzájárul személyes adatainak a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Jelen Szabályzat a felhasználók tájékoztatásának minősül.

Figyelemmel arra, hogy a részvétel teljesen önkéntes, és a Felhasználók a nyereményekre anélkül válnak jogosulttá, hogy a Szervező részére bármely tétet fizetnének, a Szervező az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást a részvétel feltételéül szabja. A felhasználók a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.

Amennyiben a felhasználó harmadik személyeket közvetlenül ajánl, köteles megszerezni ezen ajánlott személyek hozzájárulását ahhoz, hogy az ajánlott személy adatait (nevét és e-mail címét) a Szervező kezelhesse, és az ajánlott személy részére a játékról tájékoztatást küldjön.

IV. A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az adatkezelés céljai az alábbiak: - a nyereményjáték lebonyolítása (ezen belül a részvételi jogosultság ellenőrzése, a nyertes kiválasztása, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása); - reklámozás, direkt marketing (az érintett számára reklámnak minősülő küldemények küldése); - az érintett külön hozzájárulása esetén az adatok átadása harmadik személyek részére (az adatátadásra csak akkor kerül sor, ha ehhez az érintett az adott adatátvevő vonatkozásában kifejezetten hozzájárul; az adatátvevő az adatokat reklámozási célra használhatja); - piac- és közvélemény-kutatási tevékenység. Amennyiben az érintett az adatok átadásához hozzájárul, a Szervező az adatokat ellenérték fejében adja át. A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

V. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi. Adatfeldolgozók: Dotroll Kft. tárhelszolgáltató (DotRoll Kft. 1439 Budapest, Pf.: 663, domreg@dotroll.com), Neosoft Kft. - hírlevélszolgáltatás (info@neosoft.hu, 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A Torony Irodaház, II. emelet 1.)

VI. A regisztráció során a felhasználó megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges, a regisztrációs űrlapon meghatározott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, születési év, település). Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, kapcsolattartás, reklámozás, kutatás.

Amennyiben a felhasználó nyer, köteles megadni a Szervező részére mindazon adatokat, amelyek szükségesek a nyeremény kifizetéséhez, így különösen a nyeremény nyerteshez való eljuttatásához, az adókötelezettségek teljesítéséhez (pontos cím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, bankszámlaszám). Amennyiben a felhasználó a kért adatokat nem adja meg, a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni. Az adatkezelés célja a nyertes felhasználók esetében a nyeremény átadása, adókötelezettség teljesítése.

Amennyiben a felhasználó nyer, köteles magáról képet küldeni, amelyet a Szervező – a nyertes felhasználó nevével és a település megjelölésével – a Weboldalon közzétesz.

A Szervező a részvételt a fentieken túlmenően további adatok megadásához kötheti. A Szervező a felhasználók nyerési esélyeinek növelését további adatok megadásától teheti függővé, ezen adatok megadása önkéntes. A felhasználó a facebook profilját is kapcsolhatja a Weboldalhoz, ebben az esetben a Szervező jogosult a facebook profil adatait megismerni. A további adatokat a Szervező reklámozási, piackutatási célra használja.

Amennyiben az érintett ahhoz a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint hozzájárul, az adatait a Szervező továbbítja harmadik személy részére. Az adattovábbítás feltétele, hogy ahhoz az érintett kifejezetten hozzájáruljon, minden egyes adatátvevő vonatkozásában. Amennyiben az érintett a regisztráció során csak egyes adatátvevők esetében ad hozzájárulást, a Szervező az adatokat csak ezek részére továbbítja. Az adatátvevő az adatokat reklámozási célra használja. A Szervező az adatok átadásáért ellenértéket kérhet.

VII. A Szervező, illetve a VIII. pont szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjei jogosultak arra, hogy a felhasználó megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználják arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével, illetőleg az adattovábbítás címzettjei tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, telefonos üzenetet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjenek, számára ilyen célú tájékoztatást juttassanak el, továbbá a felhasználóhoz telemarketing célú telefonos megkereséseket, illetve kereskedelmi ajánlatokat juttassanak el. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező, illetve a VIII. pont szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjei a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzenek el.

VIII. A regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező és az adattovábbítás alábbiakban írtak szerinti címzettjei a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjenek, és ebből a célból megadott adatait felhasználják. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, automatizált hívórendszeren keresztül, postai úton, valamint az egyéb módon történő, reklám célú, illetve kereskedelmi ajánlatot tartalmazó megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Weboldal használata, a játékban való részvétel során keletkezett adatokat a Szervező és az adattovábbítás alábbiakban írtak szerinti címzettjei reklámozási célra felhasználják annak érdekében, hogy a felhasználók számára célzott, a felhasználóknak címzett ajánlatokat juttathassanak el. A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználok ilyen célú megkeresésére.

A Szervező a játékban való részvételt nem köti ellenérték fizetéséhez, a részvétel a felhasználók részére ingyenes. A Szervező az ingyenességet azáltal tudja fenntartani, hogy a felhasználók felé reklámozási tevékenységet folytat, a felhasználók által megadott adatok felhasználásával. Mindezek alapján a jelen pontban foglalt hozzájárulás megadása a játékban való részvétel feltétele.

A reklámlevelek küldését a felhasználó utólag megtilthatja, a kiküldött reklámlevélben szereplő „leiratkozás” linkre kattintva.

A Szervező a felhasználótól a regisztráció során hozzájárulást kér ahhoz, hogy adatait harmadik személyek felé továbbítsa. A hozzájárulás megadása úgy történik, hogy a felhasználó bejelöli azon címzetteket, akik felé személyes adatai továbbíthatók. A hozzájárulás megadása során a Szervező a felhasználó számára hozzáférhetővé teszi az adattovábbítás címzettjének a nevét, és az adattovábbítás címzettjének adatkezelési szabályzatát, illetve tájékoztatóját.

A felhasználónak lehetősége van a megfelelő jelölőnégyzet kiválasztásával valamennyi adattovábbításhoz hozzájárulni. A felhasználó a jelölőnégyzet kiválasztásával az adattovábbítás címzettjének adatkezelési szabályzatát, illetve tájékoztatóját tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek elfogadja. Az adattovábbítás címzettjei a felhasználó átvett adatait a fenti VII. pont szerinti reklámozási célra használják fel.

IX. A Weboldal látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzen el.

X. A Szervező a megadott adatokat nem törli az aktuális játék végeztével, az adatokat a későbbiekben is kezeli és felhasználja, elsősorban a 7. pontban meghatározott célokra. A további adatkezelést indokolja az is, hogy a felhasználó a későbbi nyereményjátékokban egyszerű nyilatkozattal részt vehet, újabb regisztráció nélkül.

A Szervező a megadott adatokat törli, ha: - azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; - az érintett felhasználó azt kéri; - az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; - az adatkezelés célja megszűnt; - azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). A felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A Szervező a felhasználó kérése esetén sem törli a személyes adatokat, ha az adatok kezelését jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi (így pl. adókötelezettséggel kapcsolatos adatok). A Szervező ebben az esetben a törlés megtagadásának jogalapjáról a felhasználót tájékoztatja.

Amennyiben a Szervező és a felhasználó között jogviszony jön létre, és a személyes adatok kezelése szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez (pl. igények érvényesítése, jogviták kezelése), a Szervező törlési kérelem esetén is kezeli a szükséges személyes adatokat, az Infotv. 6. § (5) bek. alapján.

Amennyiben a Szervező a felhasználót a játékból kizárja, törlési kérelem esetén is kezeli azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli regisztráció megakadályozásához. Az adatok olyan kódok, amelyek a felhasználó személyes adatainak (elsősorban e-mail címének) felhasználásával keletkeznek, és amelyekből a felhasználó személyes adatait nem lehet helyreállítani.

XI. A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

XII. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

XIII. A felhasználók a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személy adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

XIV. A Szervező a személyes adatokat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja.

A felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.

A felhasználó kérésére a Szervező részletes tájékoztatás ad a jogorvoslati módokról.

Te is nyerni szeretnél? Csatlakozz itt!